Nuje sponsor Veldeke Bekèt

Kort geleje woor de sponsor-äövereinkóms mit Mulders Advocaten aafgeloupe en is ’t bestuur – nog èns mit dank aan Fons Mulders – gaon naodènke äöver ‘ne nuje sponsor väör oos kwartaalblaad. Dae is noe gevónje in Peusen, begrafenisóngernumming en persoaneverveur. Veldeke Krink Ech is blie mit de gemaakdje äövereinkóms, wodoor ouch de…

Laes verder

Sjriftj g’r ouch èns get?

Mesjien is ‘t al zoa: det d’r leje zeen, die väör zich zelf al sjrieve.  Verhäölkes, gedichskes en dergelike. Zónger det ze det aan vraemdje laote laeze. M’n vuntj det ’t den ouch hieël good mót zeen, en wienieë is ’t det?  Toch zoe ’t good zeen es oos Veldeke…

Laes verder