Declamatie

Declamatiewedstried bie VKE

De väörbereidinge van de Veldeke declamatiewedstried 2024 zeen op de meiste sjoale in Ech-Zöstere gestartj. Bönnekort zeen de 2 regiofinales: op 14 april in Pej väör deilnummers oet “Groat Ech”, d.w.z. Ech en alle kerne dao ómhaer, en op 21 april in Zöstere väór deilnummers oet “Groat Zöstere”.

Belangriek óm aan deze wedstried mit te doon is ’t keze van’n good gedich. Det gedich mót dich aanspraeke, want ’t geit d’r bie deze wedstried óm, det kènjer de gedichte oet de kop en mit geveul op ’t toneel brènge. En went ’n gedich dich aanspruk, lieërtj ’t zich ouch mekkeliker van boete. Bie de väördracht moge ze zich óngesteune door aangepasjde kleijer of anger atribute. Mer de väördracht (oetspraok, gebare, mimiek) blif ’t belangriekst! Ein jury zal det beoordeile.

De kènjer moge ’n gedich oetzeuke in ’t book mit gedichte det Veldeke op elke sjoal haet aafgeleverdj. De gedichte zeen dao-in ingedeildj nao laeftied: de groepe 3 en 4, 5 en 6 en 7 en 8 vórme ’n categorie. M’n moog ouch zelf ’n gedich make en dit väördrage. Soms helpe aojers of opa/oma daobie, want ’t is natuurlik waal sjoan ’n eige gedich te höbbe. Mer ouch hie geldtj: de väördrach, dao geit ’t óm. En ’n zelf gemaaktj gedich mót ouch minstes de ómvang en moeilikheidsgraod höbbe van de door VKE väörgestèldje gedichte väör de betreffendje categorie, die in ’t gedichtebook staon.

Dit jaor kènne väör ‘r ieës ouch kènjer oet de groepe 1 en 2 van de basissjoal mitdoon. Veldeke Limburg haet daotoe beslaote; dees kènjer doon mit in de categorie 1,2,3 en 4.

Kènjer oet Ech-Zöstere of oet ’t wèrkgrbied van Veldeke Krink Ech die op ’n anger sjoal zitte en toch gaer mit zoewe wille doon,  kènne zich rechstreeks aanmelje bie info@veldekekrinkech.nl. W’r bekieke den bie welke finale ze kènne aansloete.

Verder informatie äöver de declamatiewedstried van Veldeke Krink Ech is te kriege bie de coördinator Ruud Roumen, tel. 06 550 813 11

 

Reageren is niet mogelijk