Regiofinales Declamatie bie VKE

Dit jaor kènne väör ‘r ieës ouch kènjer oet de groepe 1 en 2 van de basissjoal mitdoon aan de declamatiewedstried. Veldeke Limburg haet daotoe beslaote naodet dao vraog nao woor. Dees kènjer doon mit in de categorie 1,2,3 en 4.

Ouch kènjer oet Ech-Zöstere die op ’n anger sjoal zitte en toch gaer mit wille doon kóste zich rechstreeks aanmelje bie info@veldekekrinkech.nl.

Bie de regiofinales waere de väördrachte beoordeildj door ’n jury. Die zal mit name loestere en kieke wie ’t gekaoze gedich weurtj gebrachtj. Neet te flot, mit spannendje tössepauzes, wo-oet bliktj det ’t kèndj ’t gedich ouch haet gesnaptj, enz. Bie de väördracht moge ze zich óngesteune door aangepasjde kleijer of anger atribute. Mer de väördracht (oetspraok, gebare, mimiek) blif ’t belangriekst!

De regionale finales zeen dit jaor in Pej, op zóndigmiddig 14 april, vanaaf 13.30 oer in de Pejjerhaof. Zöstere volgtj op zóndigmörge 21 april, óm 10.00 oer in de Hermeniezaal.

De wènnaars in eder categorie kènne nao de provinciale finale. Die zal zeen op zaoterdig 25 mei in de Hanehof in Gelaen.

Reageren is niet mogelijk