Groat Limburgs Dictee!

Wie g’r aafgeloupe daag al versjillendje kieëre in de gezèt höbtj kènne laeze, geit Dagblad de Limburger same mit Veldeke Limburg ‘n “Groat Limburgs Dictee” organisere. Waem mit wiltj doon aan dees wedstrijd mót de tekst “De warmte van de eigen taal”, die in de oproop in de Limburger stuitj…

Laes verder

VKE en Clubkas Campagne

Ouch dit jaor duitj Veldeke Krink Ech weer mit aan de RABO Clubkas Campagne. Alle leje van de Rabobank Roermond-Echt moge den 175.000 euro verdeile ónger de verenigingen en stichtingen die aan dees actie mitdoon. Leje van de bank höbbe dezer daag de stömkaart thoes gestuurdj gekrege. Van 8 t/m…

Laes verder

Marian Bruysten wèthaojer

Veldeke Krink Ech mót aafsjeid nummer van bestuurslid Marian Bruysten-van de Berg. De politieke pertie, wovan ze deil oetmaaktj is ónlangs toegetraoje tót de coalitie. Gevolg daovan is det Marian wèthaojer van de Gemèndje Ech-Zöstere is gewore. Volges gemaakdje aafspraok zal ze noe gein bestuurslid mieë kènne zeen. Van d’n…

Laes verder

Väördrachte in Vastrada

Kómmendje woonsdig, 9 mei, organiseertj Veldeke Krink Ech same mit ’t Zörgcentrum Vastrada de jaorlikse väördrachte-middig. Daobie kómme kènjer, die bie de declamatiefinales in Zöstere en in Pej ‘n 1e, 2e of 3e plaats höbbe behaoldj, hun gedichte nog èns väördrage. In väörgaonde jaore woor det ‘ne sjoane middig, zoawaal…

Laes verder

Oetslaag van de Finale in Ech

Groep 7/8: 1. Kampioen van Ech: Lieke Delissen B.s. Angela Ech. Gedich: “Ein appje teväöl” van moder en dochter. Deilnummer Provinciale finale in Panningen op zaoterdig 26 mei. 2. Vinnie Huisman. B.s. Patricius Pej. Gedich: “Wo zou ze wille wone?” van José Peters-Dewaide. 3. Nina Slakhorst. S.b.o. De Horst Pej.…

Laes verder

Finale declamatiewedstried väör Echt e.o.

Väörige waek woor de regio-finale in Zöstere. Mit ’n fieëstelik begin in verbandj mit de oetgave van ’t beukske “10 jaor Declamatiewedsjtried veur de jeug van de basissjoale in Groat Zöstere”. Dees waek zeen de kènjer oet Ech aan de bäört! De sjoale van Ech, Pej, St. Joas zeen d’r…

Laes verder