Declamere startj oppe sjoale!

Ouch dit jaor weer zal Veldeke in gans Limburg eine declamatiewedstried organisere väör de kènjer van de basissjoale. In oos regio duitj Veldeke Krink Ech det noe al twintig jaor same mit ’n groat aantal basissjoale in Ech en Zöstere. Ouch die sjoale kènne dao get van make en de meiste doon det ouch. Declamere is ’n vórm van taal; good väördrage is allein mäögelik es se de teks begrips en aanveuls wo se get vlotter of langzamer, get heller of zachter of mit extra klemtoan mós laote huuere. Väöral beginnendje deilnummers haoje ónnuuedig flink ’t tempo drin, waat neet altied de väördrach t’n goje kömtj. Mit al die zake kan bie ’t oefene op sjoal of thoes raekening gehaoje waere. Want det zeen de dènger die tèlle es kènjer in de (regio-)finale kómme. Neet op de ieëste plaats de knuffel bie ’t gedich, of wie se d’rop stuis. Die tèlle zeker mit, mer belangrieks bliftj de väördrach zelf!

Thoes oefene is zoawiezoa good, mer väöral gebaoje es kènjer neet in eige gemèndje op ’n basissjoal zitte en toch gaer mit wille doon. Den kan m’n ’n gedich aanvraoge en de deilname regele via info@veldekekrinkech.nl. De finales zeen dit jaor:

  • väör Ech e.o. op zóndigmiddig 2 april, vanaaf 13.30 oer in de Pejjerhaof aan de Houtstraot 7 in Pej.
  • väör Zöstere e.o. op zóndigmörge 16 april, 10.00 oer in de Hermeniezaal aan de Feurthstraot Zöstere.

Reageren is niet mogelijk