Onregelmatige werkwoorden

Op deze pagina alle onregematige werkwoorden. Wanneer je vanuit het greun beukske een keuze hebt gemaakt is deze standaard gefilterd. Maak het zoekveld leeg om de andere onregelmatige werkwoorden te bekijken.

Terug naar Greun beukske

Echs platWèrkwaordIch-vorm (T.T.)Doe-vormHae-vormWeer-vormIch-vormDoe-vormHae-vormWeer-vormVoltoadje tied
bedervenbedervebederfbedurfsbedurftjbedervebedórfbedórfsbedórfbedórvebedórve
bedriegenbedregebedreegbedrugsbedrugtjbedregebedroogbedroogsbedroogbedrogebedraoge
bijtenbietebietbitsbitjbietebeetbeetsbeetbetegebete
blazenblaozeblaosbleusbleustjblaozebloosbloosbloosblozegeblaoze
blijvenblievebliefblifsbliftjblievebleefbleefsbleefblevegebleve
brekenbraekebraekbruksbruktjbraekebrookbrooksbrookbrokegebraoke
brengenbrèngebrèngbrungsbrungtjbrèngebrachbrachsbrachbrachtegebrach
doendoondoonduisduitjdoondeejdeetsdeejdejegedaon
doorzettenpaol haojehaoj paolhèls paolhèltj paolhaoje paolheel paolheels paolheel paolhele paolpaol gehaoje
dragendragedraagdreugsdreugtjdragedroogdroogsdroogdrogegedrage
drijvendrievedriefdrifsdriftjdrievedreefdreefsdreefdrevegedreve
drinkendrènkedrènkdrunksdrunktjdrènkedrónkdrónksdrónkdrónkegedrónke
drinken (overmatig)zoepezoepzupszuptjzoepezoopzoopzoopzopegezaope
druk makenzich bedoonbedoon michbeduisbeduitjbedoonbedeej michbedeetsbedeejbedejebedaon
etenaeteaetits (uts)itj (utj)aeteootootsoototegegaete
fluitenfluitefluitflötsflötjfluiteflödje (floot)flödjes (floots)flödje (floot)flödje (flote)geflödj (geflaote)
gaangaongaongeisgeitjgaonginggingsginggingegegange
gevengaevegaefgeufsgeuftjgaevegoofgoofsgoofgovegegaeve
gooiensmiete
goaje
smiet
goaj
smits
guuets
smitj
guuetj
smete
goaje
smeet
goadje
smeets
goadjes
smeet
goadje
smete
goadje
gesmete
gegoadj
gravengravegraafgreufsgreuftjgravegroofgroofsgroofgrovegegrave
grijpengriepegriepgripsgriptjgriepegreepgreepsgreepgrepegegrepe
hangenhangehanghungshungtjhangehónghóngshónghóngegehange
hebbenhöbbehöbhöbshaet(j) (haef)höbbehawhadshawhawwegehadj
helpenhelpehelphulpshulptjhelpehólphólpshólphólpegehólpe
hetenheiteheithètshètjheitehèdjehèdjeshèdjehèdjegeheite
houdenhaojehaojhèlshèltjhaojeheelheelsheelhelegehaoje
houwenhouwehouwhuitshuitjhouweheefheefsheefhevegehouwe
jagenjagejaagjeugsjeugtjjagejoogjoogsjoogjogegejaagdj
kiezenkezekeeskeuskeustjkezekooskooskooskozegekaoze
kijkenkiekekiekkikskiktjkiekekeekkeekskeekkekegekeke
kledenaankleieklei aanklèds aanklèdj aankleie aanklèdje aanklèdjes aanklèdje aanklèdje aanaangeklèdj
knijpenkniepekniepknipskniptjkniepekneepkneepskneepknepegeknepe
komenkómmekómkömsköm(p)tjkómmekoomkoomskoomkomegekómme
kopenkoupekoupköpsköptjkoupekochkochskochkochtegekochtj
krijgenkriegekriegkrigskrigtjkriegekreegkreegskreegkregegekrege
kruipenkroepekroepkrupskruptjkroepekroopkroopskroopkropegekraope
kunnenkènnekan
kèn
kóns
kèns
kan
kèntj
kónne
kènne
kóskóskóskóstegekósj
gekèndj
ladenlajelaajleutsleutjlajeloojlootsloojlojegelaje
latenlaotelaotlieëtslieëtjlaoteleetleetsleetletegelaote
lezenlaezelaesleusleus(tj)laezelooslooslooslozegelaeze
liegenlegeleeglugslugtjlegeloogloogslooglogegelaoge
lijdenliejeliejlitslitjliejeleejleedsleejlejegeleje
lopenloupelouplöpslöptjloupeleepleepsleeplepegeloupe
metenmaetemaetmutsmutmaetemootmootsmootmotegemaete
misstap makenvertraejevertraejvertreutsvertreutjvertraejevertroojvertrootsvertroojvertrojevertraoje
opwinden (zich)oprieteriet opritsritjrietereetreetsreetreteopgerete
rijden (doelloos)riejeriejritsritjriejereejreedsreejrejegereje
rijden (auto)varevaarveursveurtjvarevoorvoorsvoorvoregevare
rijden (paard)riejeriejritsritjriejereejreedsreejrejegereje
roepenroperoopreupsreuptjropereepreepsreeprepegerope
scheldensjeljesjeljsjulssjultjsjeljesjóljsjólsjsjólsjsjóljegesjólje
scherensjaeresjaersjeurssjeurtjsjaeresjoorsjoorssjoorsjoregesjaore
schietensjetesjeetsjutssjutjsjetesjootsjootssjootsjotegesjaote
schijtensjietesjietsjitssjitjsjetesjeetsjeetssjeetsjetegesjete
schrijvensjrievesjriefsjrifssjriftjsjrievesjreefsjreefssjreefsjrevegesjreve
slaanslaonslaonsluissluitjslaonsloogsloogssloogslogegeslage
slapenslaopeslaopslieëpsslieëptjslaopesleepsleepssleepslepegeslaope
slijpensliepesliepslipssliptjsliepesleepsleepssleepslepegeslepe
sluitensloetesloetslutsslutjsloeteslootslootsslootslotegeslaote
smijtensmietesmietsmitssmitjsmietesmeetsmeetssmeetsmetegesmete
sprekenspraekespraekspruksspruktjspraekesprooksprookssprooksprokegespraoke
springensprèngesprèngsprungssprunktjsprèngespróngspróngsspróngspróngegesprónge
spuitenspuitespuitspötsspötjspuitespödjespödjesspödjespödjegespaote
staanstaonstaonstuisstuitjstaonstóngstóngsstóngstóngegestange
stekenstaekestaekstuksstuktjstaekestookstooksstookstokegestaoke
stelenstaelestaelsteulssteultjstaelestoolstoolsstoolstolegestaole
stervenstervesterfsturfssturftjstervestórfstórfsstórfstórvegestórve
stotenstoatestoatstuuetsstuuetjstoatesteetsteetssteetstetegestoate
strijkenstriekestriekstriksstriktjstriekestreekstreeksstreekstrekegestreke
tredentraejetraejtreutstreutjtraejetroojtrootstroojtrojegetraoje
treffentreffetreftrufstruftjtreffetróftrófstróftróffegetróffe
trekkentrèkketrèktrukstruktjtrèkketroch (trok)trochs (troks)troch (trok)trochte (trokke)getroch (getrokke)
vallenvallevalvèlsvèltjvalleveelveelsveelvelegevalle
vangenvangevangvungsvungtjvangevóngvóngsvóngvóngegevange
varenvarevaarveursveurtjvarevoorvoorsvoorvoregevare
vattenoploupeloup oplöps oplöptj oploupe opleep opleeps opleep oplepe opopgeloupe
vergetenvergaetevergaetvergits (verguts)vergitj (vergutj)vergaetevergootvergootsvergootvergotevergaete
verliezenverlezeverleesverlus(j)verlus(j)verlezeverloorverloorsverloorverloreverlaore
verslijtenverslieteverslietverslitsverslitjverslieteversleetversleetsversleetversleteverslete
vindenvènjevènjvunsvuntjvènjevónjvónsvónjvónjegevónje
vliegenvlegevleegvlugsvlugtjvlegevloogvloogsvloogvlogegevlaoge
vragenvraogevraogvreugsvreugtjvraogevroogvroogsvroogvrogegevraogdj
vretenvraetevraetvrutsvrutjvraetevrootvrootsvrootvrotegevraete
vriezenvrezevreesvrusvrustjvrezevroorvroorsvroorvroregevraore
wassenwassewaswaswastjwassewasdjewasdjeswasjdewasdjegewasse
wensenwènsewènswènswènstjwènsewènsdjewènsdjewènsdjewènsdjegewènsdj
wetenweiteweitwèts (wits)wètj (witj)weitewiswiswiswistegewete
wijzenwiezewieswiswisjwiezeweesweesweeswezegeweze
winnenwènnewènwunswuntjwènnewónwónswónwónnegewónne
wordenwaerewaerweursweurtjwaerewaerdjewaerdjeswaerdjewaerdjegewore
wrijvenvrievevriefvrifsvriftjvrievevreefvreefsvreefvrevegevreve
zeggenzègkezèkzaeszaetjzègkezagzagszagzagtegezag
zienzeenzeenzuuszuutjzeenzoogzoogszoogzogegezeen
zijnzeenbönbösiszeenwoorwoorswoorworegewaes
zuipenzoepezoepezupszuptjzoepezoopzoopszoopzopegezope
zullenzóllezalzóls (zóts)zalzóllezoezoewszoewzoewe
zwetenzweitezweitzwètszwètjzweitezwèdjezwèdjeszwèdjezwèdjegezwèdj
zwijgenzwiegezwiegzwigszwigtjzwiegezweegzweegszweegzwegegezwege

Reageren is niet mogelijk