Greun beukske

Gebruik de zoekfunctie om snel de limburgse en/of nederlandse vertaling terug te vinden. Op dit moment zijn alleen de woorden die beginnen met A, B en C ingeladen. En let op! Het betrefte een versie van het Greun Beukske uit 2022. Spelfouten zullen na de testfase opgelost worden.

NederlandsEchs platOnregelmatige werkwoorden
baalzak – zek - zekske; baal
baanbaan – bane - baenke
baardbaard – baarde - baerdje
babbelenwauwele - wauweldje - gewauweltj, wawwele - wawweldje - gewawweldj
badenzich wasse, - wasdje zich - gewasse, wesje (K)
bagagegepek, pakkenoate, bagage
bagagedragerdraeger – draegers – draegerke; steulke (oppe fiets)
bagatelmögkesjeet – sjete – sjeetje; get ónnuuezels,
bakkerbekker – bekkers - bekkerke
baksteenbrik – brigke - brikske
balkenbrijbalkebrie, blood (Z), poetes (K)
ballonblon – blónne - blönke; bellon - belónne - bellönke
bangsjoew
bangeriksjoewerik, sjiethoes { sjie~t-hoe~s}
banketletterbótterlètter – lètters - lètterke
barbeel (witvis)berf – berve - berfke
barrevoetsberves, op bloate veut
batenget aan höbbe (väördeil höbbe) (ww hebben); bate; nótse höbbe (de opbrèngste) (ww hebben)bekijk hebben
bedbèd – bèdde - bèdje
bedelaarbaedelieër – baedelieërs - baedelieërke
bedelenbaedele - baedeldje - gebaedeldj, grantje - grantje - gegrantj
bederven (voedsel)bedèrve (ww bederven)bekijk bederven
bederven (verpesten)versjangelere - versjangeleerdje - versjangeleerd, verkuite - verkuidje - verkuitj, verrópzakke - veropzaktje - veropzaktj
bediendebedeendje - bedeendjes
bedienenbedene - bedeendje - bedeentj
bedoelenmeine - mèndje - gemèndj
bedonderenbelazere - belazerdje - belazerdj, bezeike - bezeiktje mich - bezeiktj
bedorvenbedórve, voel {voe~l}, rot, óm
bedriegenbedrege (ww bedriegen), bedóndere, belazere, vernäöke, betóppebekijk bedriegen
bedrijfbedrief {bedrie~f}- bedrieve - bedriefke
bedrijvig iemand’n drök emes, dröktemaeker
bedrinken (zich)bezoepe (ww drinken overmatig)bekijk drinken overmatig
bedrogen (bedrogen voelen)zich besjete veule - veuldje zich - geveuldj, bedraoge, bezeiktj
beekbaek – baeke - baekske
beenbein {bei~n} – bein - beinke
beerbaer – baere - baerke
beestbieës – bieëste - bieëske
beetje (‘n -)’n bietje, kletske, klitske, kitske (Z), greuzelke (Z)
beet nemente graze numme – noom – genómme; bedrege; bezeike
beginnenbeginne – begós – begósj; starte
begrafenisbegraefenis; begrafenis; oetvaart
begrijpenbegriepe - begiptj - begrepe, snappe - snaptj - gesnaptj, verstaon - verstuitj - verstange
begripbezej
begrotenbegruuete - begruuedje - begruuetj, berame - beraampdje - beraamtj
behaardbehaordj
behoorlijkbehuuerlik
behorenbehuuere - behuuerdje - behuuerdj
beide kantenbeids kenj, bèds kenj, weerszie(j)
bejaarde manaoje mins, aoje knepper, senior
bekerbaeker – baekers - baekerke
bekijken (aandachtig -)bestudere - bestudeerdje - bestudeerdj
bekijkenbekieke – bekeek – bekeke; betrachte, bezeen
bekokstovenbekónkele - bekónkeldje - bekónkeldj
bekvechtensteggele - steggeldje - gesteggeldj, straeve, vrei(g)ele
bekvechtersteggelieër, straever, vrei(g)elieër
bekwaamhenjig, bekwaom
beledigdbeledigdj, oppe teen getraoje
beledigenbeledige - beledigdje - beledigdj
beleefdbelaefdj
BelgiëBelsj
beliegenbelege – beloog - belaoge
beloerenbespienze - bespiensdje - bespienstj
belonenbeloane - beloandje - beloandj
belovenverspraeke - versprook - verspraoke, belaove - belaofdje - belaofdj
bemoeienzich bemeuje - bemeudje zich - zich bemeudj
benedenónger
bepalenbepaole - bepaoldje - bepaoldj
beroerteaanval, besjlaag
beschuitbesjuut - besjute - besjuutje
besmettenaanstaeke – stook aan - aangestaoke
best (zijn – doen)zich meu(j)te/meutje {meu~tje} (ww doon); zich inspanne - spantj zich in - zich ingespannebekijk doen
bestebèste
bestedenbestaeje - bestaedje - bestaedj,oetgaeve - goof oet - oetgegaeve
betamenzich gehuuere - gehuuerdje zich - zich gehuuerdj
beterbaeter, heil
betraandbejanktj, bezumptj
betreftäöver
bettendeppe - dèptje - gedèptj, bejje - betj - gebètj
beumeug, zat, käök
betwistenaafstraeve - straeftje aaf - aafgestraeftj
bevallenge/bevalle –beveel – bevalle; gaje, zinne
bevelenbevaele - bevool - bevaole, kommandere
bevriezenbevreze – bevroor - bevraore
bewasemdbesjlage, bezjwaamdj
bewijsbewies {bewie~s} – bewieze - bewieske
bewusteloosverduseldj, verduzeldj
bezembaesem – baesems – baesemke; bessem (K)
bezigheid (omslachtige-)gedoons, gepóngel
bezwaarbezwaor - bezwaore
biddenbaeje - baedje - gebaedj
bidprentjedoadsprèntje
biedenbeje – booj - gebaoje
bier (donker en licht samen)sjoes, halfóm
bierbeer
bierpul(beer)pöl – pölle - pölke
bij (insect)bie – bieje - bieke
bij de hand/vlugflot, bie de handj
bij de hand meisjevaeg
bijbie(j)
bijbelbiebel {bie~bel}
bijlbiel {bie~l} – biele – bielke
bijl (zware)haaks
bijnabekans, bienao, haos, koum (Z)
bijtenbiete (ww bijten)bekijk bijten
bijvoorbeeldbeväörbeeldj, zoa es
bijzonderbezunjer, apaart
bilbats – batse - betske
bindenbènje – bónj - gebónje
binnenkortstrakkes, bönnekort, ein van dees daag, aanzeens (Z)
binnenste buitenbönnesteboete
blaarblaor – blaore - bläörke
blaasblaos – blaoze - bläöske
blaasmuziek (ondeskundig)geträöt, blaosmeziek
bladblaad – blajer - blaedje
bladeren (in een boek)blajere
bladluis(blaad)loes – loeze/meelje - luuske
blazenblaoze (ww blazen)bekijk blazen
bleek (huidskleur)bleik {blei~k}, blas (Z)
blijblie
blijvenblieve (ww blijven)bekijk blijven
bloedblood
bloedenbloje - bloodje - gebloodj
bloeibleuj
bloeienbleuje - bleudje - gebleudj
bloembloom – blome - bleumke
bloempotblomepot – pöt - pötje
bloesembleuj
blootbloat, naaks
blutniks oppe rubbe, kepsj (Z)
bobbelbóbbel - bóbbele – bubbelke; böltj, knóbbel
bochelpókkel – pókkele – pukkelke; böltj
bochtboch, drej, krunkel, krónkel
bodembaom { bao~m} – bäöm - bäömke
boekbook – beuk - beukske
boeketbekèt – bekètte – bekètje; poes {poe~s} – puus - puuske
boekvinkbookvènk – vènke - vènkske
boel (’n hele-)‘ne houp
boerderijboerderie – boerderieje – boerderieke; boere(n)haof {boere(n)hao~f}
boerenkinkellómperik – lómperike
boerenkoolboeremoos, boerekuuel, krölkoal/kuuel
bokbók – buk - bukske
bokkingbögkem – bögkeme - bögkemke
boksenbókse
bokspringenbóksprènge (ww springen)bekijk springen
bolderwagenbolderker – bolderkerre - bolderkerke
bombóm – bómme - bumke
bonbón – bónne – bunke; perses; proces
bonenstokboanestaak – boanestake; boanestek
bonenstroboanestruue
boodschappenboadsjappe
boodschappentaskallebas – kallebasse – kallebeske; tes - tesse - teske, tesj (Z, K)
boogbaog – bäög - bäögske
boomboum – buim - buimke
boomgaardbóngerd
boonboan – boane - buuenke
boorbaor – baore - bäörke
booskwaod, giftig
boosheidkwaojigheid, gif
bootboat – buuet - buuetje
bordtejjer – tejjere - tejjerke
borenbaore
borrelglaasjedröpkesglaeske
borreltjedröpke
borstelbäöstel – bäöstele - bäöstelke
bosbos – bös – böske, hout (Z), boesj (K)
bos (bloemen)poes {poe~s) – puus – puuske; bössel
botknaok – knäök - knäökske
boterbótter
boterhambótterham – bótterhamme – bótterhemke; bótram
botje in ellebooglektris knupke
botsautoboetsauto – auto’s - uiteke
botsenboetse - boetsjte - geboetstj, bótse - bótstje - gebótsjt
bovenbaove
bovendienboete det
bovenlichtäöverleech – leechter - leechske
bovenstebaoveste, bäövelste
braambesbraomel – braomele - bräömelke
bradenbraoje - braodje - gebraoje
brandbrandj – brenj – brendje; fik
brandenbranje - brandje - gebrandj
brasembrieësem – brieëseme - brieësemke
breedbreid
breinaaldstriknaolj – naolje – näöldje; sjtrikpreem (Z)
brekenbraeke (ww breken)bekijk breken
brembröm – brömme - brömke
brengenbrènge (ww brengen)bekijk brengen
bretelshelpe - helpkes
briefbreef – breve – breefke; sjrieves
brochebrosj – brosje - brösjke
broedenbreuje - breudje - gebreudj
broekbóks – bókse - bukske
broekriembóksereem – reme - reemke
broekzakbóksetes – tesse - teske
broerbroor – breurs - breurke
brommenbrómme - brómdje - gebrómdj, knotere, grómmele (Z)
bronbrón – brónne - brunke
bronsbróns
broodwèk – wègke – wèkske; broad -broajer - bruuedje; gebeks (Z)
brugbrök – brögke - brökske
bruidbroed {broe~d}– bruudje
bruiloftbroelof - broelofte
bruinbroen {broe~n}
bruinachtigbroensig
brutaalvrek, astrant (Z)
brutale vlerkvreklap – lep - lepke
buffetbuffèt; tap –tappe – tepke; teek; tieëk (K)
buibuuj – buje – buujke; bies {bie~s}; sjoel {sjoe~l}
buidelbujel – bujele - bujelke
buikboek {boe~k} – buuk - buukske
buil op hoofdblöts – blötse - blötske
buisbuus {buu~s} – buze - buuske
buitelenkutele - kuteldje - gekuteldj, rölse
buitenboete {boe~te}, oppe loch
buitenlanderboetelenjer - boetelenjers
buitenshuisboeteshoes {boe~teshoe~s}
burgemeesterbörgemeister - börgemeisters
busbös – bösse - böske
buurmannaober, dae van hie naeve

 

Reageren is niet mogelijk