Privacy

Privacyverklaring

Veldeke Krink Ech hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Veldeke Krink Ech houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteren deze.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Veldeke Krink Ech verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het gestelde in het aanmeldingsformulier;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Veldeke Krink Ech de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door Veldeke Krink Ech opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst en daar op aansluitend in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van oud-leden

Persoonsgegevens van oud-leden worden door Veldeke Krink Ech verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Opbouwen en inrichten verenigingsarchief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het gestelde in het aanmeldingsformulier;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Veldeke Krink Ech de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Veldeke Krink Ech opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor maximaal 40 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsors

Persoonsgegevens van sponsors worden door Veldeke Krink Ech verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de sponsoring en/of uitnodigingen daartoe;
 • Uitvoering geven aan de sponsoring.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uitvering van de overeengekomen sponsoring;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Veldeke Krink Ech de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Sponsornaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Veldeke Krink Ech opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daar op aansluitend in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van ontvangers van de nieuwsbrief

Persoonsgegevens van ontvangers van de nieuwsbrief worden door Veldeke Krink Ech verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de ontvanger d.m.v. nieuwsuitingen in de nieuwsbrief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap of de sponsorafspraak;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Veldeke Krink Ech de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Veldeke Krink Ech opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men lid c.q. sponsor is.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving voor de website;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het aanvragen van (gemeentelijke) subsidie.

Met de uitvoerende partijen hiervan (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Gegevens blijven binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Persoonsgegevens van minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Veldeke Krink Ech bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Veldeke Krink Ech van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contact

Th. Bougie
Thaalpad 129
6102 EH  ECHT
penningmeesteer@veldekekrinkech.nl

Reageren is niet mogelijk